MỤC ĐÍCH | PURPOSE

VẤN ÐỀ CHĂM SÓC CỦA CHỨNG ÐẠO SÂU RỘNG
MỤC ÐÍCH CHỨNG ÐẠO SÂU RỘNG


  • Ðể huấn luyện những người lãnh đạo Hội Thánh mà, đến lượt họ, sẽ trang bị những thành viên trong Hội Thánh của họ cho công tác xây dựng tình bạn, chứng đạo, môn đồ hóa và phát triển lành mạnh
  • Ðể gia tăng, bổ sung, và làm vững mạnh những linh vụ hiện có bằng cách trang bị những người lãnh đạo để phục vụ hữu hiệu hơn và có tinh thần chứng đạo hơn.

Thưa quý vị, mục đích của Linh Vụ Chứng Ðạo Sâu Rộng rõ ràng là đào tạo cho Hội Thánh những nhân sự cần thiết cho việc chứng đạo, thi hành Ðại Mạng Lịnh của Chúa Cứu Thế Jêsus. CÐSR là một phương pháp chứng đạo hoàn chỉnh.
Xin nói rõ hoàn chỉnh ở đây không phải nói rằng CÐSR là phương pháp duy nhất, nhưng là phương pháp không chỉ chứng đạo đem người tiếp nhận Chúa vào Hội Thánh, CÐSR còn tiếp tục chăm sóc (môn đệ hóa) cho họ vững vàng.
Rất nhiều Hội Thánh gặp khó khăn trong việc chăm sóc tân tín hữu, cũng có một số Hội Thánh không biết rằng CÐSR cũng đặt nặng vấn đề chăm sóc. Trong chương trình huấn luyện có riêng một bài về việc chăm sóc là bài “Môn Ðồ Hóa Tân Tín Hữu.” Chăm sóc để Tân Tín Hữu trở thành môn đồ, là người theo Chúa Cứu Thế Jêsus, có đầy sức sống, năng động, trưởng thành, có kết quả và là thành viên của một Hội Thánh.
Một học viên sau khi hoàn tất khóa học đã bày tỏ rằng, trước khi học, ông tưởng rằng CÐSR cũng chỉ là thêm một phương pháp chứng đạo khác mà ông đã từng biết. Nhưng khi học qua ông mới khẳng định rằng CÐSR đã cung ứng một phương pháp hoàn chỉnh từ khi làm quen cho đến khi người đó trở thành một môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus cũng như là một thành viên tích cực trong Hội Thánh.

No comments:

Post a Comment