SÁNG LẬP VIÊN | FOUNDER

Dr. D. James Kennedy
Tiến sĩ D. James Kenney được sinh ra tại Augusta, Georgia, được lớn lên ở Chicago, và đã trải qua cuộc đời trưởng thành tại Florida.  Ông đã tốt nghiệp Cử Nhân tại Trường Đại Học Tampa, bằng Cao Học Thần Học Mục Vụ với hạng ưu tại Chủng Viện Columbia, Cao Học Thần Học với hạng tối ưu tại Đại Chủng Viện Chicago.  Ông cũng đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Thần Học Mục Vụ tại Thánh Kinh Thần Học Viện Trinity, và cấp bằng Thạc Sĩ tại Đại Học New York.
Tiến sĩ Kennedy đã giảng dạy tại hằng chục chủng viện, trường đại học, quốc gia, và tại các hội đồng của một số đông các hệ phái.  Ông đã thuyết trình cho trên 100.000 mục sư, chủng sinh về đề tài chứng đạo, và ông là giảng viên thường trực của ban giảng huấn tại đại học truyền giáo Billy Graham.

Thành Quả Của Chức Vụ
Giáo vụ Chứng Đạo Sâu Rộng đã liên tục hoạt động tại Hội Thánh  Coral Ridge tại Fort Lauderdale, Florida, trong hơn 47 năm qua.  Đã có khoảng 700 người ra đi chứng đạo mỗi tuần để chia sẻ Phúc Âm của Đấng Christ cho người khác.  Công việc nhân từ của Chúa hành động qua nổ lực nầy đã được chứng kiến rất thích thú. 
Hội Thánh đã gia tăng từ 17 người đến khoảng 9.000 hội viên và từ một mục sư đến 19 mục sư.  Đều quan trọng hơn con số hội viên là con số tín đồ nhóm lại thờ phượng vào các ngày Chúa Nhật.  Số người hiện hiện đã lên quá 12.000 người trong một buổi nhóm Sáng Chúa Nhật đông nhất.  Trong lãnh vực quản trị tài chánh, hội thánh đã tiến từ một mục vụ địa phương lên đến một ngân sách vượt quá 30 triệu Mỹ kim.  Có khoảng chừng 150 gia đình từ Hội Thánh đã dâng mình hầu việc Chúa trọn thời gian.
Hội Thánh Coral Ridge hiện đang trực tiếp phát hình các buổi nhóm thờ phượng đến khoảng 25.000 thành phố và cộng đồng trong hơn 35 quốc gia.  Nhưng Chứng Đạo Sâu Rộng không chỉ giới hạn tại Hội Thánh Coral Ridge ở Fort Lauderdale, Florida.  Nhiều mục sư đã được huấn luyện trong mỗi quốc gia trên mỗi lục địa và đã trở về để trang bị tín hữu của họ hầu thực hiện cá nhân chứng đạo và môn đồ hóa. Nhất là linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng đã được thiết lập trong tất cả các quốc gia trên thế giới.

No comments:

Post a Comment