TÔN CHỈ | S.O.F.

Tôn chỉ hoạt động được thể hiện qua Bản Tuyên Xưng Đức Tin và Các Nguyên Tắc của Chứng Đạo Sâu Rộng Quốc Tế. Là lời tuyên bố tổng quát về các tín lý và nguyên tắc liên quan đến công tác truyền bá Phúc Âm, dựa trên Kinh Thánh - lời của Đức Chúa Trời. Đây không nhằm xóa đi những khác biệt của các hệ phái Tin Lành, quan trọng hơn, đây là một phương tiện để các tín hữu Cơ Đốc thuộc nhiều hệ phái khác nhau hiệp một trong các lẽ đạo căn bản của Đức Chúa Trời và trong nổ lực rao truyền Phúc Âm.
1. Kinh Thánh, được sự hà hơi của Chúa, là Lời duy nhất không sai lầm, đầy thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
2. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng hiện hữu đời đời trong Ba Ngôi Vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
3. Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vừa là Đức Chúa Trời vừa là Con Người trong một Thân vị. Ngài được sanh ra bởi một nữ đồng trinh, Ngài sống một cuộc đời vô tội, thực hiện nhiều phép lạ, đền tội thế cho chúng ta qua sự đổ huyết và sự chết của Ngài. Ngài đã sống lại trong thân thể từ trong vòng kẻ chết, Ngài thăng thiên, trở về bên hữu Đức Chúa Trời là Cha, và Ngài sẽ trở lại trong thân xác với quyền năng và vinh hiển.
4. Sự tái sanh bởi Thánh Linh là điều tuyệt đối quan trọng cho sự cứu rỗi của loài người tội lỗi và hư mất.
5. Sự sống đời đời được tiếp nhận bằng đức tin – nghĩa là, duy tin cậy Chúa Giê-xu Christ mà thôi để được cứu rỗi.
6. Đức Thánh Linh ngự trong tất cả các tín hữu chân chính và giúp họ sống một đời sống thánh khiết.
7. Người được cứu và người bị hư mất cả hai đều sẽ sống lại từ trong vòng kẻ chết – người được cứu sẽ sống lại để hưởng sự sống, còn kẻ hư mất sẽ sống lại để chịu đoán phạt.
8. Có một sự hiệp nhất thiêng liêng giữa tất cả các tín hữu chân chính trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.
9. Hội Thánh địa phương là cơ sở nền tảng được Đức Chúa Trời thiết lập để thực hiện công tác truyền giảng trong thế gian.
10. Mỗi tín hữu chân chính đều được Chúa Cứu Thế truyền lệnh “giảng Phúc Âm cho mọi người” và “khiến muôn dân trở nên môn đồ.”
11. Cách tốt nhất để các chứng đạo nhân chưa có kinh nghiệm được huấn luyện trong việc chia xẻ Phúc Âm là tham gia vào các toán đào tạo môn đồ mà trong toán ấy có sự huấn luyện thực hành dưới sự hướng dẫn của các chứng đạo viên có nhiều kinh nghiệm.

Statement of Faith
The Evangelism Explosion International Statement of Faith and Principles is a broad evangelical declaration that closely parallels the content of the Gospel presentation in the Evangelism Explosion textbook and the concepts considered vital for the furthering of this ministry. All persons seeking EE certification are required to concur with this statement. EE seeks in no way to circumvent denominational distinctives. Rather, it is a ministry for evangelicals of varying denominational persuasions and nationalities to be in unity by agreeing to the simple truths and proclamation of the Gospel.
1. The Bible is the inspired, the only infallible, authoritative Word of God.
2. There is one God, eternally existent in three Persons: Father, Son, and Holy Spirit.
3. Our Lord Jesus Christ is God and Man in One Person. He was born of a virgin, lived a sinless life, performed miracles, and vicariously atoned for sin through His shed blood and death. He was bodily resurrected from the dead, He ascended to the right hand of God the Father, and He will personally return in power and glory.
4. Regeneration by the Holy Spirit is absolutely essential for the salvation of lost and sinful man.
5. Eternal life is received by faith—that is, trusting in Jesus Christ alone for salvation.
6. The Holy Spirit indwells all true believers and enables them to live a Godly life.
7. Both the saved and the lost will be resurrected from the dead—they that are saved unto the resurrection of life and they that are lost unto the resurrection of damnation.
8. There is a spiritual unity of all true believers in our Lord Jesus Christ.
9. The local church is the primary God-established base of operation for evangelistic activity in the world.
10. Every true believer is commissioned of Christ to “preach the Gospel to every creature” and to “make disciples of all nations”.
11. Inexperienced witnesses are best enabled to share the Gospel by participation in discipleship groups that include on-the-job training in actual witnessing situations led by more experienced witnesses.

No comments:

Post a Comment